Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van THRONE.nl, Throne Projectontwikkeling B.V.

1. Identiteit van de Verkoper
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door:
Throne Projectontwikkeling B.V.
Throne Tegels & Laminaat
Throne.nl
De Werf 40
2544 EK Den Haag
Telefoonnummer: 070 850 85 30
Openingstijden:
Ma t/m Za 10:00 tot 18:00 uur
Zo 12:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: info@throne.nl
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 857039647
BTW-identificatienummer: NL8570.39.647.B.01

2. Definities

2.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de termen die met een hoofdletter zijn aangeduid het volgende verstaan:
(a) Koper: De partij die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper;
(b) Moment van Ontvangst: Het tijdstip waarop de Producten worden geleverd aan de Koper, of aan een derde partij die handelt namens de Koper;
(c) Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van de Producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Hieronder wordt begrepen elk middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Koper en de Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
(d) Producten: De producten en diensten die door de Verkoper in de Webshop worden aangeboden, zoals harde en zachte vloeren, waaronder tegels, laminaat, pvc, tapijt, parket, bouwmaterialen en de daarbij behorende materialen en diensten;
(e) Verkoper: De exploitant van de Webshop, zoals omschreven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden;
(f) Webshop: De webshop van de Verkoper waarin de Producten worden aangeboden.

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op alle offertes, bestellingen, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en Overeenkomsten op afstand die tussen de Verkoper en de Koper tot stand komen, zoals via de Webshop.

3.2. Door het aangaan van de Overeenkomst op afstand gaat de Koper akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden.

3.3. De Koper die onder deze algemene voorwaarden met de Verkoper een Overeenkomst op afstand heeft gesloten, accepteert tevens de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten met de Verkoper.

4. Kennisneming algemene voorwaarden en aanmaken account

4.1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg of anderszins aan de Koper beschikbaar gesteld. Deze algemene voorwaarden kunnen door de Koper worden gedownload.

5. Het aanbod

5.1. Elk aanbod dat door de Verkoper wordt gedaan is vrijblijvend tot het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 6.2. van deze algemene voorwaarden.

5.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten.

5.3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en/of in andere communicatie van de Verkoper binden de Verkoper niet.

6. De Overeenkomst op afstand

6.1. Voordat de Koper zijn bestelling verstuurt c.q. plaatst, heeft hij de gelegenheid om alle gegevens te controleren en te corrigeren. Na het versturen c.q. plaatsen van de bestelling ontvangt de Koper onverwijld langs elektronische weg een ontvangstbevestiging van de Verkoper met de contractvoorwaarden en de bestelgegevens. Deze ontvangstbevestiging heeft tot doel om de Koper te informeren dat de bestelling correct is geschied en is ontvangen door de Verkoper en is nog geen aanvaarding van de bestelling als bedoeld in het volgende artikellid.

6.2. De Overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Verkoper van de bestelling door ofwel het toesturen van een e-mail met een opdrachtbevestiging ofwel door levering van de Producten. In het geval de Verkoper niet (volledig) aan de bestelling kan voldoen, bijvoorbeeld omdat de bewuste Producten niet (volledig) leverbaar blijken om welke reden dan ook, dan zal hij dit zo spoedig mogelijk communiceren aan de Koper. Partijen kunnen dan overeenkomen een Overeenkomst op afstand aan te gaan voor wat betreft het leverbare gedeelte van de Producten.

6.3. De Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang kunnen zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. Herroepingsrecht 

7.1. Bij de aankoop van de Producten heeft de Koper die consument is de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag na die van het Moment van Aankoop. Kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen geen beroep doen op het hier bedoelde herroepingsrecht.

7.2. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit binnen de termijn als bedoeld in artikel 7.1 door middel van het modelformulier voor herroeping (Bijlage I) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper.

7.3. Tijdens de termijn van 14 dagen bedoeld in artikel 7.1 zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking en slechts visueel beoordelen of hij het Product wenst te behouden. 

7.4. Indien de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het Product in de originele staat en verpakking en met alle geleverde toebehoren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 7.2 bedoelde melding, aan de Verkoper retourneren. Indien het Producten betreft die niet met de reguliere post kunnen worden verstuurd, dan worden deze door een transportbedrijf opgehaald. In dat geval zal de Koper binnen de termijn als bedoeld in artikel 7.1 contact opnemen met de Verkoper om nadere afspraken te maken over het ophalen van het Product. De Koper zal de redelijke en duidelijke instructies van de Verkoper in acht nemen. De kosten hiervoor komen voor rekening van Koper.

7.5. De Koper heeft geen herroepingsrecht voor Producten:

  • die door de Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn, waaronder mede begrepen maatwerk;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  • die speciaal zijn besteld door Koper en of niet op voorraad zijn.

7.6. De kosten van terugzending komen in alle gevallen voor rekening van de Koper, tenzij het Product niet voldoet aan de Overeenkomst op afstand dan wel er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Verkoper.

7.7. Indien de Koper het aankoopbedrag voor het Product al aan de Verkoper heeft betaald, dan zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop hij de Producten retour heeft ontvangen, terugbetalen. De Verkoper gebruikt hiervoor dezelfde betaalgegevens als door de Koper zijn gebruikt om de betaling aan de Verkoper te verrichten, tenzij de Koper op het moment dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, aangeeft dat hij betaling op een ander rekeningnummer wenst te ontvangen.

7.8. De verkoper vergoedt enkel het bedrag dat de Koper daadwerkelijk voor het Product heeft betaald. Indien de Koper een korting heeft ontvangen, bijvoorbeeld in het geval van een kortingsbon of vooruitbetaling, dan keert de Verkoper het bedrag ter hoogte van de korting niet uit aan de Koper indien deze het Product retourneert.

7.9. Indien de Producten niet in de originele staat verkeren op het moment dat de Verkoper de Producten retour ontvangt, bijvoorbeeld indien onderdelen ontbreken of zijn beschadigd, of de Producten op verdergaande wijze zijn gebruikt dan strikt noodzakelijk is om te toetsen of de Koper het Product wenst tehouden, dan is de Verkoper gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op het aankoopbedrag van het Product. Dit kan ertoe leiden dat de Verkoper in het geheel niet is gehouden tot het terugbetalen van enig bedrag aan de Koper.

7.10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

7.11. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan worden alle overeenkomsten in verband met of in aanvulling op de Overeenkomst op afstand van rechtswege ontbonden.

7.12 Verkoper is slechts gehouden om geretourneerde producten of order annuleringen te accepteren indien er sprake is van een Koop op afstand en wanneer de producten:
• Binnen 14 dagen en op het juiste adres retour zijn ontvangen.
• In de originele, schone en onbeschadigde verpakking(en) zitten.
• Online of telefonisch zijn besteld (via Koop op afstand).
• Niet gemonteerd of geïnstalleerd zijn geweest.
• Compleet zijn met losse accessoires
• Tijdens het retour-transport onbeschadigd zijn gebleven
Wanneer Koper een product of producten wenst te retourneren om redenen die geen verband houden met de in dit document beschreven gebreken of tekortkomingen, en Verkoper toch, geheel onverplicht, tot acceptatie van deze retournering overgaat, heeft Verkoper het recht administratiekosten in rekening te brengen ter waarde van minimaal 15% van de totale waarde van de te retourneren producten, met een minimum van € 50. Retourzendingen of annuleringen worden uitsluitend geaccepteerd indien de Koper dit met Verkoper is overeengekomen voordat het product of de producten aan Verkoper retour worden aangeboden. Het is niet mogelijk een product te retourneren of een order te annuleren wanneer het speciaal voor de Koper is besteld, geproduceerd en/of aangepast; dit is zowel van toepassing op tegels als op alle overige producten. Daarnaast vormen aanvaardbare of redelijke afwijkingen met betrekking tot onder andere kleur, slijtvastheid, structuur en verwering geen gegronde reden tot
retournering. Eventuele schade die tijdens de retourzending ontstaat, is voor rekening van de Koper.

8. Prijzen, verzendkosten en betaling

8.1. Behoudens kennelijke verschrijvingen geldt de prijs die op het moment van het versturen van de bestelling door de Koper in de Webshop van de Verkoper staat vermeld of op andere wijze aan de Koper is gecommuniceerd.

8.2. Eventuele meerkosten, zoals in verband met legdiensten verricht door of namens de Verkoper, zullen apart in rekening worden gebracht, ook indien door of namens de Verkoper vooraf opmetingen zijn gedaan.

8.3. Tenzij anders is aangegeven, is de vermelde prijs inclusief BTW en andere belastingen maar exclusief de kosten voor verzending en – in het geval van verzendingen buiten Nederland – invoerheffingen.

8.4. De kosten voor verzending worden apart door de Verkoper vermeld voor het versturen van de bestelling aan de Koper.

8.5. Gekochte Producten moeten voor of op het Moment van Ontvangst worden betaald, tenzij anders afgesproken. De Koper kan zijn bestelling op de volgende wijzen betalen:
(i) Via iDeal.
(ii) Via credit card (Master Card, VISA Card).
(iii) Vooraf het factuurbedrag overmaken.
(iv) Achteraf het factuurbedrag voldoen (onder rembours, waarbij de Verkoper de daarvoor te maken kosten in
rekening brengt).
(v) Contant/Pinnen.

8.6. De Koper dient onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden.

8.7. Indien de Koper niet (volledig en/of tijdig) aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Verkoper daarop is gewezen en hem een redelijke termijn is gegund alsnog daaraan te voldoen, bij het uitblijven van (volledige en/of tijdige) betaling in verzuim en over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Verkoper gerechtigd de door hem gemaakte (buitengerechtelijke) incassokosten in rekening te brengen, onverminderd alle overige aan de Verkoper toekomende rechten.

9. Levering en uitvoering

9.1. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

9.2. De levertijd wordt door Verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/-periode. Verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aangezien vele goederen door de Verkoper besteld moeten worden bij derden-leveranciers c.q. fabrieken. algemene verkopen leveringsvoorwaarden. Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan Koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de goederen weigeren.

9.3. Indien is overeengekomen dat de Koper de Producten ophaalt of laat ophalen bij een vestiging van de Verkoper, geldt de betreffende vestiging als plaats van levering. In andere gevallen geldt als plaats van levering de eerste drempel op de begane grond voor het adres dat de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt, waarbij geldt dat de eerste drempel ook bijvoorbeeld een stoeprand kan zijn. Levering verder dan deze drempel, bijvoorbeeld op een etage, zal vooraf voor akkoord aan de Verkoper moeten worden voorgelegd. De Verkoper is gerechtigd meerkosten met betrekking tot een levering verder dan de eerste drempel in rekening te brengen.

9.4. Indien de Koper meerdere Producten heeft besteld en de levertijd van de Producten uiteen loopt, is de Verkoper gerechtigd om de Producten in één levering te versturen. Alleen als er aanzienlijke verschillen zijn met betrekking tot de levertermijnen, zal de Verkoper de Producten in delen afleveren. De Verkoper is gerechtigd eventuele extra verzendkosten in rekening te brengen. Indien de prijs van de Producten nog niet door de Koper is voldaan, dan is de Verkoper gerechtigd om betaling te verlangen van het deel van de Producten dat is afgeleverd.

9.5. Het verzenden van de Producten aan postbussen, poste restante of antwoordnummers is niet mogelijk.

9.6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten berust bij de Verkoper tot het Moment van Ontvangst van de Producten, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een levering kan tot 3% van de materialen schade bevatten, hier is geen aanspraak op mogelijk.

9.7. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Verkoper de Koper hierover informeren. In geval van vooruitbetaling van de aankoopprijs van dat Product, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen aan de Koper terugbetalen. De Verkoper is in voorkomend geval niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade.

9.8. Indien de Verkoper op verzoek van de Koper metingen verricht, dan zal de Verkoper zich inspannen dit zo nauwkeurig mogelijk te doen. De Koper dient er rekening mee te houden dat er afwijkingen kunnen voorkomen tussen de oorspronkelijke meting en de uiteindelijk benodigde Producten (waaronder mede begrepen (leg)diensten). De Verkoper is gerechtigd eventuele meerkosten in rekening te brengen.

9.9. Indien de Koper de Verkoper inschakelt voor legdiensten op een etage, dan is de Koper er zelf voor verantwoordelijk om alle Producten op de betreffende etage gereed te leggen, tenzij anders afgesproken.

9.10. De (onder/basis)vloer dient volledig leeg, schoon, droog en vlak te worden opgeleverd, voordat de Verkoper legdiensten verricht. Eventuele plinten moeten zijn verwijderd. Er mogen geen meubels en andere huisraad aanwezig zijn in de te leggen ruimtes, tenzij anders afgesproken. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan muren, plafonds, kozijnen en andere goederen door installatie of montage van Producten of andere (leg)diensten.

10. Conformiteit en garantie

10.1. De Verkoper staat er voor in dat de Producten bij een normaal gebruik conform de bestemming daarvan voldoen aan de Overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2. Voor nieuwe Producten geldt een garantietermijn conform de betreffende productomschrijving c.q. – specificatie. De termijnen genoemd in dit artikellid gaan in op het Moment van Ontvangst van het betreffende Product.

10.3. Op tweedehands Producten wordt geen garantie verstrekt.

10.4. Garanties vervallen onder andere indien voor het onderhoud van de betreffende Producten andere dan door de Verkoper geadviseerde producten worden gebruikt of anderszins adviezen van de Verkoper niet worden opgevolgd.

10.5. Op de door Verkoper geleverde producten wordt, afhankelijk van het product, een garantie gegeven van 2 tot 10 jaar op fabricage-, materiaalen constructiegebreken die ontstaan bij juiste en zorgvuldige omgang met het Product en bijbehorende onderdelen. Wanneer door leveranciers of fabrikanten van de door Verkoper geleverde producten een kortere garantietermijn wordt gebruikt, geldt de betreffende kortere termijn als garantietermijn voor de Koper. Koper zal in geen geval een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan door onjuist(e) en/of onzorgvuldig(e) montage, installatie, gebruik en/of onderhoud. Ook wanneer de Koper wijzigingen heeft aangebracht aan het Product vervalt de garantie. De verplichtingen die uit garantie voortvloeien, zullen nooit verder gaan dan waaraan de leverancier of fabrikant zich aan de hand van van toepassing zijnde garantievoorwaarden zal dienen te houden.

11. Defecten aan de Producten

11.1. De Koper is gehouden de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst daarvan te (doen) onderzoeken op eventuele gebreken. Gebreken die gelijk ontdekt (hadden kunnen) worden, dienen door de Koper zo spoedig mogelijk doch in ieder geval uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld. De melding dient een duidelijke en volledige omschrijving te bevatten van waar het defect uit bestaat.

11.2. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is, dan zendt de Koper het Product terug aan de Verkoper. Indien het niet langer mogelijk is het Product terug te zenden, dan maakt de Koper hier melding van.

11.3. Na ontvangst van het gebrekkige Product dan wel de melding dat terugzending niet mogelijk is, en met inachtneming van hetgeen in artikel 9 en artikel 10.1. van deze algemene voorwaarden is bepaald, zal de Verkoper – ter keuze van de Verkoper – het Product ofwel vervangen, ofwel herstellen, ofwel een vergoeding betalen aan de Koper. Indien herstel of vervanging van het Product niet mogelijk is, dan zal de Verkoper het daadwerkelijk door de Koper betaalde bedrag aan de Koper vergoeden. De Verkoper zal niet overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding indien het gebrek dusdanig klein is dat hierdoor de waarde of deugdelijkheid van het Product nauwelijks wordt verminderd.

11.4. Na het leggen of anderszins gebruiken van de Producten kunnen deze niet meer worden geannuleerd of geretourneerd.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Onverlet hetgeen in artikel 11 van deze algemene voorwaarden is bepaald, zal de Verkoper in alle gevallen slechts aansprakelijk kunnen worden gehouden vanwege het niet (correct) nakomen van de Overeenkomst op afstand nadat de Koper de Verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de Verkoper daarbij een redelijke termijn heeft geboden om het gebrek te verhelpen, maar de Verkoper bij het verstrijken van deze redelijke termijn niet aan de Overeenkomst op afstand heeft voldaan. In de ingebrekestelling dient in ieder geval het gebrek zo compleet en gedetailleerd mogelijk te worden beschreven, zodat de Verkoper het gebrek kan verhelpen.

12.2. De Verkoper kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die voorzienbaar was en voorkomen had kunnen worden, waar de Verkoper aansprakelijk voor kan worden gehouden en die direct verband houdt met de verkoop en levering van de Producten. Indien de schade voorkomen had kunnen worden door het treffen van maatregelen aan de zijde van de Koper, komt deze evenmin voor vergoeding door de Verkoper in aanmerking. Schade die niet direct verband houdt met de Producten zelf wordt eveneens van vergoeding door de Verkoper uitgesloten, zoals schade aan andere producten, bijvoorbeeld indien andere goederen worden beschadigd door installatie of montage van een Product. Indien de Koper zelf Producten legt, installeert, monteert etc. of dit door een derde laat doen, dan is de Koper c.q. is deze derde verantwoordelijk voor een correcte legging, installatie, montage etc. en alles wat daarbij komt kijken. Mocht er in deze gevallen iets misgaan bij het leggen, installeren, monteren etc. dan wel mocht er sprake zijn van onvolkomenheden in het resultaat, dan is de Verkoper daarvoor niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk.

12.3. De Verkoper is niet gehouden tot het vergoeden van eventuele indirecte en/of incidentele schade, tenzij de toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving deze uitsluiting niet toelaat. Onder indirecte en/of incidentele schade wordt onder andere verstaan: gevolgschade, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, gedane investeringen en/of kosten gemaakt ter voorkoming, vaststelling of beperking van indirecte en/of incidentele schade en/of de aansprakelijkheid daarvoor en kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van de indirecte/incidentele schade.

12.4. Om de Producten van de Verkoper betaalbaar te houden, is de Verkoper enkel gehouden tot het vergoeden van schade en/of kosten tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van de Verkoper wordt uitgekeerd. Als schade en/of kosten redelijkerwijs niet verzekerbaar zijn, dan is de Verkoper niet gehouden tot vergoeding daarvan aan de Koper.

12.5. Iedere verplichting van de Verkoper tot het voldoen van schadevergoeding zal in alle gevallen zijn beperkt tot de aankoopprijs van het Product.

12.6. Indien het voorgaande artikellid om welke reden dan ook geen stand kan houden, zal iedere verplichting (wettelijk of anderszins) van de Verkoper tot het betalen van schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekering uitkeert of – indien de verzekering om welke reden dan ook niet uitkeert – een bedrag van € 1.000 (duizend EURO).

12.7. De bepalingen in dit artikel ten aanzien van de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, gelden onverkort ook voor alle derden die ten behoeve van de Verkoper bij de Overeenkomst op afstand zijn betrokken, zoals werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en hulpkrachten van de Verkoper.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Alle Producten die aan de Koper zijn geleverd, blijven eigendom van de Verkoper totdat alle bedragen die door de Koper aan de Verkoper verschuldigd zijn, volledig aan de Verkoper zijn voldaan. Dit omvat zowel de aankoopprijs van de Producten als andere bedragen die op grond van deze algemene voorwaarden c.q. toepasselijk recht door de Koper verschuldigd zijn, zoals – maar niet uitsluitend – (extra) kosten van aflevering, legdiensten en/of bedragen ter zake vergoeding van de kosten die de Verkoper maakt als gevolg van het niet (tijdig) betalen van de aankoopprijs.

13.2. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet gerechtigd om de Producten te verpanden of om derden enige rechten op de Producten te verschaffen. De Verkoper is (met behoud van al haar overige rechten) gerechtigd om zolang de Koper de bedragen als omschreven in het voorgaande artikellid niet (volledig) aan de Verkoper heeft voldaan, de Producten terug te nemen/halen.

14. Intellectuele Eigendomsrechten

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op) merkrechten, handelsnaamrechten, auteursrechten, (exclusieve) licentierechten, tekeningenen/of modelrechten, octrooirechten, databankrechten, knowhow en domeinnamen, met betrekking tot de Webshop, de franchiseformule c.q. het (uitgewerkte) bedrijfsconcept Throne.nl, de Producten, de verpakkingen en overige documenten en/of materiaal behorende bij de Producten, komen exclusief toe aan de Verkoper en/of de aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers of producenten. Deze algemene voorwaarden houden geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.

14.2. De Koper verklaart dat hij geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in het voorgaande artikellid of het bestaan ervan in gevaar zal brengen.

15. Klachten

15.1. Klanttevredenheid staat bij de Verkoper voorop. Als de Koper een klacht heeft, dan kan hij hierover contact opnemen met de Verkoper. De contactinformatie van de Verkoper is vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

15.2. Om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, verzoekt de Verkoper de Koper om bij het indienen van een klacht duidelijk te omschrijven wat het probleem is en (indien van toepassing) een kopie van de bestelgegevens, het bestelnummer, het klantnummer en eventuele andere relevante gegevens met de klacht mee te sturen.

15.3. De Verkoper doet zijn best om klachten zo spoedig mogelijk na ontvangst te behandelen en contact met de Koper op te nemen. De Verkoper verzoekt de Koper er rekening mee te houden dat de Verkoper in sommige gevallen (bijvoorbeeld in het geval van defecten van Producten) contact op moet nemen met de producent van het Product en het langer kan duren voordat de Verkoper de Koper over de klacht kan informeren.

15.4. Indien de Koper binnen 5 Werkdagen geen reactie heeft ontvangen van de Verkoper, dan verzoekt de Verkoper de Koper om contact op te nemen. In dat geval kan het zijn dat een e-mail in de spamfilter van de Koper of Verkoper terecht is gekomen of een bericht de andere partij op een andere manier niet heeft bereikt.

16. Aanvullende of afwijkende bepalingen

16.1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op een zodanige wijze worden verzonden dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

17. Overmacht

17.1. Indien de Verkoper niet (correct) voldoet aan enige verplichting die hij tegenover de Koper heeft, kan dit niet aan de Verkoper worden toegerekend als er sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.

17.2. Overmacht omvat in ieder geval (maar is niet beperkt tot) brand, defecten, stakingen georganiseerd door een erkende vakbond en handelen of nalaten te handelen door de overheid, waaronder begrepen de lokale overheid (zoals importrestricties).

17.3. De bepalingen met betrekking tot overmacht in dit artikel gelden tevens onverkort voor overmacht aan de zijde van de leveranciers van de Verkoper en derde partijen die betrokken zijn bij de productie, levering of bezorging van de Producten. Iedere late, onvolledige of niet-nakoming van de partijen als bedoeld in dit artikellid die het gevolg is van overmacht, heeft te gelden als overmacht aan de zijde van de Verkoper.

17.4. In geval van overmacht worden de termijnen voor levering van de Producten aan de Koper evenredig verlengd. De Verkoper doet melding aan de Koper van het feit dat er sprake is van overmacht alsmede van het tijdstip waarop de situatie die tot overmacht leidt eindigt.

18. Varia

18.1. De algemene voorwaarden van de Koper, hoe deze algemene voorwaarden ook mogen heten en welke vorm zij ook mogen hebben, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst op afstand, tenzij schriftelijk door de Verkoper is erkend dat dit wel het geval is.

18.2. De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de gehele algemene voorwaarden nietig zijn. Indien er sprake is van een nietige clausule, dan zullen de Koper en de Verkoper in overleg treden om een rechtsgeldige bepaling daarvoor in de plaats te stellen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze clausule behouden blijft.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1. Op overeenkomsten tussen de Koper en de Verkoper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

19.2. In geval er sprake is van een geschil, daaronder mede begrepen een geschil dat slechts door één der partijen als zodanig wordt aangemerkt, dat niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.